Sản phẩm không check được mã vạch có phải là hàng giả không?Hàng hóa kiểm tra bằng phần mềm đọc mã vạch có đảm bảo?